สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง ] 
      


 

       0นักบริหารงานอบต.doc
       0นักบริหารงานการเกษตร.doc
       0นักบริหารงานช่าง.doc
       0นักบริหารงานทั่วไป.doc
       0นักบริหารงานสวัสดิการสังคม.doc
       0นักบริหารงานสาธารณสุข.doc
       1ช่างผังเมือง.doc
       1ช่างสำรวจ.doc
       1ช่างเขียนแบบ.doc
       1ช่างโยธา.doc
       1ช่างไฟฟ้า.doc
       1ช่างผดุงครรภ์สาธารณสุข.doc
       1เจ้าหน้าที่การประปา_1.doc
       1เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี.doc
       1เจ้าหน้าที่จัดเก็ยรายได้.doc
       1เจ้าหน้าที่ธุรการ.doc
       1เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.doc
       1เจ้าหนน้าที่แระชาสัมพันธ์.doc
       1เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.doc
       1เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน.doc
       1เจ้าหน้าที่พัสดุ.doc
       1เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน.doc
       1เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล.doc
       1เจ้าหน้าที่ห้องสมุด.doc
       1เจ้าหน้าที่เทศกิจ.doc
       2นักบริหารงานคลัง.doc
       2ทันตสาธารณสุข.doc
       2นายช่างผังเมือง.doc
       2นายช่างสำรวจ.doc
       2นายช่างเขียนแบบ.doc
       2นายช่างเครื่องยนต์.doc
       2นายช่างโยธา.doc
       2พยาบาลเทคนิก.doc
       2สัตวแพทย์.doc
       2เจ้าพนักงานประปา.doc
       2เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.doc
       2เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้.doc
       2เจ้าพนักงานธุรการ.doc
       2เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย.doc
       2เจ้าพนักงานพัฒนาชุมขน.doc
       2เจ้าพนักงานพัสดุ.doc
       2เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน.doc
       2เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนและสิ่งแวดล้อม.doc
       2เจ้าพนักงานสุขาภิบาล.doc
       2เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว.doc
       2เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ.doc
       2เจ้าพนักงานห้องสมุด.doc
       2เจ้าพนักงานโภชนาการ.doc
       3นักผังเมือง.doc
       3นักพัฒนาการท่องเที่ยว.doc
       3นักพัฒนาชุมชน.doc
       3นักวิชาการคลัง.doc
       3นักวิชาการจัดเก็บรายได้.doc
       3นักวิชาการประชาสัมพันธ์.doc
       3นักวิขาการสุขขาภืบาล.doc
       3นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ.doc
       3นักวิชาการเกษตร.doc
       3นักวิชาการเงินและบุญชี.doc
       3นักสังคมสงเคราะห์.doc
       3นิติกร.doc
       3บุคลากร.doc
       3วิศวกรโยธา.doc
       3สถาปนิก.doc
       3เจ้าพนักงานเทศกิจ.doc
       3เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน.doc
       3เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน.doc
    
    

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 29-มค.-13at 16:03
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง
ตำบลไผ่หลวง  อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร
โทร: 056-619622  แฟกซ์: 056-619622   Email :
info@phailuang.go.th
Copyright 2014.phailuang.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.